DE WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Een onderdeel van deze wet is:


•    Veilige incidentmelding (vim) (1-7-2016)


Als zorgaanbieder ben ik verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. Bij een bijna-incident wordt door het tijdig opmerken van de gebeurtenis voorkomen dat de patiënt schade lijdt. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen. Dat wil zeggen dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor degen(n) die betrokken is (zijn) bij het onderzoeken van de incidenten, en dat de gegevens niet worden gebruikt als bewijs in gerechtelijke procedures en maatregelen tegen zorgverleners, tenzij het gaat om calamiteiten of geweld in de zorgrelatie. Een veilig klimaat is namelijk een voorwaarde voor openheid over incidenten. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid ten goede, en daarmee ook het werkplezier.
Indien er sprake is van een over incident (waarbij u betrokken bent) met merkbare gevolgen, zal ik  een aantekening maken in uw patiëntdossier van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident, de namen van de betrokkenen, en de genomen maatregelen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen.Ook zal ik  incidenten apart, dat wil zeggen los van het patiëntdossier, registreren en daarbij noteren welke maatregelen ik naar aanleiding hiervan heb ondernomen. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis in de zorgverlening die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan leiden.


Ik hanteer hiervoor de volgende VIM registratieprocedure:


Stap 1: REGISTRATIE
Registreren het (bijna)incident geanonimiseerd in een bestand op een pc voorzien van plaats en  datum.


Stap 2: ANALYSE
Onderzoek en analyseren van het (bijna)incident.


Stap 3: BESPREKING
Bespreking van het (bijna)incident met collega’s, bijvoorbeeld in intervisieverband of met ketenpartners.


Stap 4: MAATREGEL
Vermelding van de maatregel die is getroffen om een dergelijk (bijna)incident in de toekomst te voorkomen.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Psychologenpraktijk Op Heij heeft voor Generalistische Basis GGZ met de volgende verzekeraars een contract afgesloten:
•    VGZ
•    Multizorg
•    CZ
•    DSW
Let op: Deze  verzekeraars vormen diverse koepelorganisaties, waaronder meerdere zorgverzekeraars vallen.

Vergoedingen van de generalistische basis GGZ

Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) in 2016:


•    Vergoeding per behandeling in plaats van per gesprek.
•    Geen eigen bijdrage per behandeling.
•    Let op: uw eigen risico (€ 385,00) blijft wel bestaan!
•    Sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg.


Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):


180001 Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65
180004 Chronisch € 1.330,98
180005 Onvolledig behandeltraject € 219,78
Zorgverzekeraars hebben mij gecontracteerd voor een percentage van het maximale tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar.


Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na uw intakegesprek  in de praktijk.  Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op uw van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso  vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik kan u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ.


Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken:


194073 OVP niet basispakket zorg Consult € 110,27.
Voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt € 110,27 in rekening gebracht.
Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht.