EFFECTENMETING EN TEVREDENHEIDONDERZOEK

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.


Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen. Zicht op kwaliteit en transparantie staat ook hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. ROM kan hier positief aan bijdragen. Op praktijkniveau, dus volledig geanonimiseerd, leveren we deze gegevens aan  DIS en Stichting Benchmark. Deze instanties zijn door de overheid aangewezen om behandelingseffecten op landelijk niveau in kaart te brengen en te bewaken.


In de praktijk vind ik de kwaliteit van de behandelingen erg belangrijk. Om de kwaliteit van de behandelingen, en de werkwijze van onze praktijk te bewaken en waar nodig te verbeteren, vraag ik u deel te nemen aan ROM. Dit betekent dat ik als praktijk bij de cliënten effectmetingen (voormeting en een nameting )doen, met behulp van klachten vragenlijst(en), om zo het effect van de behandeling inzichtelijk te maken. Ook vraag ik u na afloop van de behandeling een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden u per e-mail toegestuurd in een beveiligde mailverbinding. Doel van is de kwaliteit van onze behandelingen te bewaken en waar nodig te verbeteren.