WERKWIJZE

Verwijzing
U komt bij de huisarts met psychische klachten. Als uw huisarts vermoedt dat er geen sprake is van een stoornis zal hij u zelf begeleiden of verwijzen naar de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) in de huisartsenpraktijk zelf.  Als uw huisarts vermoedt dat er wel sprake is van een diagnose op psychisch gebied (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis), verwijst hij u naar de Generalistische Basis GGZ  of naar de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden van een diagnose die door uw psycholoog bevestigd moet worden.  Mocht de behandeling niet vergoed worden door de verzekeraar, omdat  er geen sprake is van een stoornis, dan heeft u de keuze uw gesprekken zelf te betalen (€ 89,- per gesprek) of terug verwezen te worden naar de huisarts.


Aanmelding
Uw huisarts heeft u verwezen voor Generalistische Basis GGZ, óf u wilt op eigen initiatief een afspraak maken. U kunt uzelf online aanmelden of telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.


Intake
Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. Een sessie duurt drie kwartier.  In deze intake (meestal 2 gesprekken) worden de klachten en de geschiedenis ervan in kaart gebracht. De verwachtingen worden besproken en er wordt gekeken wat er tot nu toe al is gedaan om de problemen op te lossen. Om helder te krijgen wat de aard is van de problemen en klachten is het van belang dat de psycholoog ook een indruk heeft van de huidige leefsituatie (relatie(s), uw werk, uw hobby’s) en uw voorgeschiedenis (wat u zoal heeft meegemaakt, hoe uw leven tot nu toe is verlopen, opvoeding, ontwikkeling  etc.). Ook kunnen psychologische testen en/of vragenlijsten worden afgenomen.


Diagnose en behandeling
Na de intake en het eventuele psychologisch onderzoek wordt  bekeken of uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding. Ook schat uw psycholoog in hoe lang de duur van de behandeling is. Dit wordt zorgzwaarte genoemd. Er zijn 3 mogelijkheden: kort, middel of intensief. Daarna wordt een behandelvoorstel besproken waarin een (voorlopige) diagnose is gesteld. Ook wordt besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de problemen, vragen en mogelijkheden. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de duur en aard van de problemen en klachten, maar ook van het doel van de behandeling. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen en vragen te stellen. Voorts worden afspraken gemaakt over de frequentie van de sessies. Er wordt daarbij van u een actieve werkhouding verwacht. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing.


Afsluiting
Elke behandeling wordt afgerond middels een afsluitend gesprek. Hierin wordt teruggeblikt op het behandeltraject maar ook vooruitgekeken op de toekomst door bijvoorbeeld leerdoelen te stellen, valkuilen te formuleren en advies mee te geven.


Routine Outcome Monitoring (ROM)
Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.


Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen. Zicht op kwaliteit en transparantie staat ook hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. ROM kan hier positief aan bijdragen. Op praktijkniveau, dus volledig geanonimiseerd, leveren we deze gegevens aan aan DIS en Stichting Benchmark. Deze instanties zijn door de overheid aangewezen om behandelingseffecten op landelijk niveau in kaart te brengen en te bewaken.
In de  praktijk vind ik de kwaliteit van de behandelingen erg belangrijk. Om de kwaliteit van de behandelingen, en de werkwijze van de praktijk te bewaken en waar nodig te verbeteren, vraag ik u deel te nemen aan ROM. Dit betekent dat ik als praktijk bij de cliënten effectmetingen (voormeting en een nameting )doen, met behulp van klachten vragenlijst(en), om zo het effect van de behandeling inzichtelijk te maken. Ook vraag ik u na afloop van de behandeling een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden u per e-mail toegestuurd in een beveiligde mailverbinding. Doel hiervan is de kwaliteit van onze behandelingen te bewaken en waar nodig te verbeteren.